Zeggenschap minister en lokaal bestuur over nationale politie beter verankerd

13/06
2012
De zeggenschap van de minister van Veiligheid en Justitie over het beheer van
de nationale politie wordt nadrukkelijker vastgelegd. Ook krijgt het parlement
meer invloed op het beheer van de politie. Tegelijkertijd wordt de
ondergeschiktheid van de korpschef aan de minister scherper aangegeven. Met deze
voorstellen wil minister Opstelten tegemoet komen aan de kritiek van
verschillende fracties in de Eerste Kamer op de inbedding van de nationale
politie. Dat schrijft minster Opstelten van Veiligheid en Justitie in antwoorden
op vragen van de Eerste Kamer over de nieuwe Politiewet.

Minister Opstelten is ook bereid om de positie van het lokaal bestuur te
verbeteren. Zo zal de regioburgemeester worden benoemd op aanbeveling van de
burgemeesters in de regio. Verder wil de minister burgemeesters en officieren
van Justitie, die het gezag hebben over de politie, meer invloed geven op de
taakuitvoering en de capaciteit van de politie. De voorstellen zijn een
aanvulling op de nieuwe Politiewet en zullen zo snel mogelijk na aanvaarding het
wetsvoorstel worden ingediend. Met de wijzigingsvoorstellen wordt nog scherper
aangegeven dat de politie ten dienste staat van de gezagsdragers en dat de
minister maximale zeggenschap heeft over het beheer van de politie.

De nieuwe Politiewet, die nu ter behandeling voorligt in de Eerste Kamer,
voorziet in de invoering van een nationale politie die moet leiden tot betere
politiezorg en meer veiligheid. De huidige 25 regiokorpsen en het Korps
landelijke politiediensten gaan op in één landelijk korps dat zal bestaan uit
tien regionale eenheden, een landelijke eenheid en een ondersteunde dienst voor
bedrijfsvoeringstaken, zoals ICT en personeelszaken.

De korpschef wordt belast met de leiding en het beheer van de nationale
politie. Hij is ondergeschikt aan de minister van Veiligheid en Justitie en legt
ook verantwoording aan hem af. Omdat verschillende fracties in de Eerste Kamer
vrezen dat de korpschef een te zelfstandige rol krijgt, wil minister Opstelten
de ondergeschiktheid van de korpschef nadrukkelijker vastleggen en diens
bevoegdheden beperken. Zo zal de minister de begroting, de jaarrekening en het
jaarverslag van de politie vaststellen. Ook wordt wettelijk vastgelegd dat de
minister de sterkte verdeelt over de politie-onderdelen.

Om de rol van het parlement ten aanzien van het beheer van de politie te
versterken, is de minister bereid om besluiten over de verdeling van sterkte en
financieel beheer eerst voor te leggen aan het parlement. Verder zal de nieuwe
Politiewet reeds na drie jaar worden geëvalueerd waarbij wordt gekeken naar de
positie van de regioburgemeester, de aparte rechtspositie van de politie en de
rol van de korpschef.

Documenten en publicaties

Vaststelling van een nieuwe Politiewet

Kamerstuk | 13-06-2012 | VenJ

Datum: woensdag 13 juni 2012, 14:31
Bron: Ministerie van Justitie
Categorie: Algemeen
Tags: Leiden, Zuid-Holland

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry