De Nationale DenkTank geeft 33 adviezen om vertrouwen te herstellen

13/12
2010
AMSTERDAM (EZPress) - Publieke organisaties moeten veel sneller en beter inspelen op signalen uit de samenleving. Ze moeten hun interne organisatie aanpassen zodat meningen van buiten serieuzer genomen worden. De DenkTank presenteert vandaag het rapport 'Zelf Vertrouwen' met daarin 33 concrete adviezen voor publieke organisaties om beter om te gaan met verwachtingen en percepties van burgers. Daarnaast wijst de DenkTank op mogelijkheden om prestaties van de eigen organisatie te verbeteren. De adviezen zijn toegespitst op de terreinen politie, rechtspraak, wetenschap en beleid, pensioenen en het vertrouwen van de overheid in de burger. Het rapport wordt in het Vredespaleis in Den Haag aangeboden aan de minister van Veiligheid en Justitie Opstelten en aan de Nationale Ombudsman Brenninkmeijer.

De 22 jonge talentvolle academici hebben de afgelopen drie maanden onderzocht hoe organisaties het dalend vertrouwen van Nederlanders in instituties kunnen ombuigen. Begin oktober presenteerde de DenkTank zijn onderzoek naar de knelpunten, gebaseerd op analyses van onder andere de rellen in 'Hoek van Holland', de HPV-vaccinatieaffaire en de diverse TBS-zaken. Vooral de groeiende invloed van sociale media en het gebrek aan vaardigheden en systemen om om te gaan met nieuwe media bij publieke organisaties spelen een rol. Nu zijn aan die analyse concrete oplossingen gekoppeld.

Een greep uit het grote aantal ideeën, die deels al worden geïmplementeerd:

Wetenschap

Bij wetenschappelijke onderbouwing van beleid lopen feiten en meningen vaak teveel door elkaar heen (bijvoorbeeld bij vaccinaties, klimaat en UMTS-masten). Overheden signaleren dit vaak te laat, pas als het debat eigenlijk al uit de hand loopt. De DenkTank ontwikkelde De Digitale Voelspriet die actuele discussies volgt via internet. Hiermee kunnen organsiaties eerder inspelen op de zorgen die leven bij het publiek. En om media te helpen het publiek goed te informeren wordt geadviseerd om een Bureau Wetenschap op te zetten met ongebonden en onafhankelijke wetenschappers die in staat zijn om verheldering in discussies te geven door te helpen feiten en meningen te scheiden.

Politie

De verwachtingen van burgers van de politie zijn hoog. Maar de politie heeft ook te maken met mondige en soms agressieve mensen. Snelle verspreiding via internet en media van verhalen en beelden van spanningen op straat en van incidenten ondermijnen het gezag van de politie. En bij het werken in de spotlights van (sociale) media maken het ontbreken van éénduidige in- en externe communicatie en de versnippering van de organisatie het moeilijk voor de politie om zijn gezagsrol goed uit te voeren. De DenkTank stelt de training Blauw in de spotlights voor, die alle politiemedewerkers mediatraining geeft. De DenkTank raadt daarnaast aan om de interne cultuur van de politie te versterken. Dit kan bijvoorbeeld door de problemen van politiemensen beter te horen: de DenkTank stelt voor dat een 'Mystery Chef' uit een ander korps een dagje meeloopt en zo hoort wat er speelt binnen een collega-korps.

Rechtspraak

De rechtspraak ligt steeds meer onder een vergrootglas. Maar de rechter heeft moeite zijn eigen verhaal zo te verwoorden dat burgers het ook begrijpen. Bovendien maken de (overigens zeer gewenste) onafhankelijkheid van rechters en de daaruitvolgende organisatiecultuur van de rechtspraak het lastig een betere aansluiting met de samenleving te vinden. De DenkTank suggereert daarom oplossingen die de onafhankelijkheid van de rechter niet aantasten, maar wel de rechters stimuleren om meer te doen voor het instituut rechtspraak. De Rechtspraak pakt het idee op van `Lawless Society` (Wat als er geen rechters zijn?) en gebruikt de andere aanbevelingen zoals `Met Recht op TV`, en het opzoeken van meer interactie, bijvoorbeeld via Blogspraak.

Pensioenen

Kennis van en betrokkenheid bij het pensioensysteem is laag en het draagvlak voor de toekomst dreigt te eroderen. Zo kent tweederde van de werknemers de hoogte van hun eigen pensioenopbouw niet. Daarnaast zijn jongeren slecht vertegenwoordigd in pensioenbesturen. De wervingscampagne Aan het (be)stuur zorgt voor meer jongeren in de pensioenfondsbesturen. En de ludieke verjaardagskaart 'Gefeliciteerd! Een jaartje dichterbij uw pensioen' herinnert deelnemers van pensioenfondsen aan hun pensioenopbouw.

Vertrouwen in de burger

Doordat de overheid de burger vaak wantrouwt, voelen burgers zich niet serieus genomen. De DenkTank vindt dat de overheid meer vertrouwen moet hebben in mensen zelf. De automatische 'risico-regelreflex' na een incident moet worden beteugeld. De Warm hart en Hoofd koel Award is voor bestuurders en politici die na incidenten niet overhaast en ondoordacht optreden met nieuwe regels. Deze prijs moet bestuurders en politici aansporen meer doordacht op te treden na incidenten. Daarnaast heeft de DenkTank een Incidentenwijzer ontwikkeld die bestuurders richtlijnen geeft wat wel en niet te doen tijdens een crisis.

Wat is Stichting de Nationale DenkTank?

Stichting de Nationale DenkTank stimuleert maatschappelijke innovatie door een netwerk te creëren van ondernemende en creatieve jonge talenten uit uiteenlopende vakgebieden. Ieder jaar wordt een Nationale DenkTank samengesteld van ruim twintig excellente masterstudenten, pas-afgestudeerden en promovendi die zich buigen over een actueel maatschappelijk vraagstuk.

Het onderzoek dit jaar is tot stand gekomen in samenwerking met de organisaties die de DenkTank 2010 ondersteunen: het ministerie van Infrastructuur en Milieu; het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties; het ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid; de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit; de Politieacademie in combinatie met Korps Flevoland; de Raad voor de rechtspraak en het Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten.

Structureel wordt de DenkTank ondersteund door onder andere de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden en Wageningen Universiteit, McKinsey & Company, De Baak, YER, De Brauw Blackstone Westbroek, Menzis, Studelta, Newcom Research & Consultancy, Sp!ts en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. De voorgaande DenkTank-edities hebben zich gericht op de zorg voor chronische zieken, problemen in het onderwijs, ongezonde leefstijl van jongeren en energiebesparing.

//Einde bericht

Bron: De Nationale DenkTank

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu

Datum: maandag 13 december 2010, 07:18
Bron: EZPress Algemeen
Categorie: Algemeen
Tags: Amsterdam, Flevoland, Gelderland, Leiden, Noord-Holland, Wageningen, Zuid-Holland

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry