Koepels geven reactie op kabinetsbeleid digitalisering

16/05
DEN HAAG (EZPress) - De VNG, UvW en IPO waarderen de ambities die beschreven staan in de Kamerbrief ‘Hoofdlijnen beleid voor digitalisering’. We maken ons wel zorgen over de uitvoering van het plan. Daarom brengen we in een position paper enkele punten onder de aandacht.

Het kabinet geeft met de hoofdlijnenbrief richting aan de te behalen resultaten rond de digitale transitie. Samen met de Europese Digital Decade vormt dit het kompas voor medeoverheden de komende jaren. Op donderdag 19 mei is een Kamerdebat hierover. In aanloop daarnaar vragen we aandacht voor een goede samenwerking en voldoende (financiële) middelen.

Interdepartementale en interbestuurlijke samenwerking

De digitale transitie is geen op zichzelf staande opgave. Digitalisering heeft vele gezichten en overstijgt verschillende beleidsterreinen en

maatschappelijke opgaven in onze samenleving. Daarom pleitten de medeoverheden voor zowel goede interdepartementale als goede interbestuurlijke samenwerking. Concreet zien we de kans om in goede samenwerking de \\`Kabinetsbrede Werkagenda Digitalisering\\` vorm te geven. Ook vragen we de staatsecretaris haar rijksbrede coördinerende rol voortvarend ter hand te nemen.

Samenhang wetgeving in het digitale domein

Omdat de digitale transitie volop in ontwikkeling is, komt er regelmatig nieuwe nationale en Europese wet- en regelgeving op het gebied van digitalisering. In het position paper benadrukken we het belang van het toetsen van de nieuwe wetgeving op uitvoerbaarheid en samenhang. En vragen daarom de staatsecretaris om te verkennen of en op welke wijze het invoeren van een Kaderwet, waarin de samenhang wordt geborgd, mogelijk is.

Eén geluid richting Europa

Europese wetgeving rondom dit thema is ook in volle ontwikkeling en de implementatie hiervan stelt de overheden voor grote opgaven. De medeoverheden vinden het daarom belangrijk om samen met het rijk één geluid te laten horen richting Europa en roepen op om de krachten te bundelen.

Voldoende middelen

Tot slot benadrukken we dat het bewerkstelligen van de digitale transitie grote inspanningen vragen van het rijk en medeoverheden. En dat dit alleen bereikt kan worden als zij daartoe genoeg zijn toegerust.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu

Datum: maandag 16 mei 2022, 14:55
Bron: EZPress ICT
Categorie: Internet en ICT

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry