Opsporing zorgfraude komende jaren taak van Inspectie SZW

12/12
2014
De aanpak van fraude in de zorg wordt ook de komende jaren ondergebracht bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW). De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Inspectie SZW was al verantwoordelijk voor de opsporing van fraude met het persoonsgebonden budget. In 2014 is deze verantwoordelijkheid tijdelijk uitgebreid met de opsporing van declaratiefraude. Deze uitbreiding blijft ook de komende drie jaar van kracht. Deze beslissing volgt uit een onderzoek naar de toekomstige positionering van de opsporing van fraude in de zorg. Binnen de Inspectie SZW is in Utrecht een speciale unit opgericht die zich uitsluitend richt op fraude met zorggeld.

Voortgangsrapportage aanpak fouten en fraude

Het uitbreiden van de opsporingsfunctie van de Inspectie SZW maakt onderdeel uit van de derde voortgangsrapportage over de aanpak van fouten en fraude in de zorg. De voortgangsrapportage geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten van deze aanpak in het afgelopen jaar. Daarbij wordt onder meer ingegaan op verbeteringen in het declaratieproces, het fraudebestendiger maken van wet- en regelgeving onder andere door het doen van een fraudetoets bij nieuwe regelgeving en ontwikkelingen in de controles door zorgverzekeraars.

Rapport NZa naar kwetsbaarheden en financiële onregelmatigheden

Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn hebben de NZa eind 2013 gevraagd een duiding te geven van de kwetsbaarheden in de AWBZ- en Zvw-zorg en een raming van de omvang van fraude. De NZa heeft aangegeven dat het niet mogelijk is gebleken om een raming voor de omvang van zorgfraude te geven. Wel heeft de NZa onderzoek kunnen doen naar kwetsbaarheden en financiële onregelmatigheden in verschillende zorgsectoren. Met de voortgangsrapportage worden ook de resultaten van dit onderzoek bekend. De resultaten van het onderzoek neemt de NZa mee in haar toezicht. Daarnaast draagt de NZa de onderzoeksmethodiek en resultaten over aan zorgverzekeraars, zodat zij deze kunnen gebruiken om hun controles aan te scherpen.

Aanbevelingen NZa

De NZa doet in haar rapport acht aanbevelingen om deze onregelmatigheden en kwetsbaarheden weg te nemen. De eerste vier aanbevelingen, zoals verduidelijking van wet- en regelgeving en het maken van duidelijke afspraken tussen aanbieders en verzekeraars, zien op het voorkomen van foute declaraties. De overige aanbevelingen, zoals het verbeteren van controles door zorgverzekeraars, zien op het verbeteren van de controle achteraf.

Het kabinet gaat de aanbevelingen ter hand te nemen. Er wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de zorg. Dit brengt ook veel veranderingen met zich mee. De ziekenhuizen hebben hun registratie- en declaratieprocessen moeten wijzigen en in de GGZ is in 2013 de prestatiebekostiging ingevoerd. Bij de invoering van de nieuwe bekostigingssystemen is terugkijkend niet altijd voldoende aandacht geweest voor de impact daarvan op de administratieve processen. Ook de langdurige zorg en de jeugdzorg staan aan de vooravond van grote veranderingen. Dit brengt een flinke complexiteit ten aanzien van de administratieve processen en de financiële verantwoording met zich mee.

Voor de medisch specialistische zorg en de GGZ liggen er goede plannen van aanpak om de correctheid van declaraties te verbeteren. Ook in de langdurige zorg is aandacht voor de financiële en administratieve processen. Zo is in de zorg in natura door aanbieders, verzekeraars en de NZa geïnvesteerd in het verbeteren van de individuele declaraties en het toekomstbestendig maken van het PGB.

Een aantal aanbevelingen wordt al meegenomen in lopende trajecten om de aanpak van fouten en fraude te versterken. De overige aanbevelingen nemen Schippers en Van Rijn mee in de ontwikkeling van hun programmaplan voor de aanpak van fouten en fraude voor de komende jaren, dat voor de zomer 2015 aan de Kamer wordt aangeboden.

Datum: vrijdag 12 december 2014, 15:30
Bron: Ministerie van VWS
Categorie: Algemeen
Tags: Utrecht

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry