Waterschappen: waterbeheer beter borgen

17/09
2014
DEN HAAG (EZPress) - In de Miljoenennota staan de juiste maatregelen voor goed waterbeheer, constateren de waterschappen. Zij steunen het gepresenteerde Deltaprogramma 2015 en gaan daar volop mee aan de slag.

Wel vragen de waterschappen om een betere borging van het belang van water in het beleid. Voor de waterschappen is het essentieel dat de watertoets een sturende rol heeft in de ruimtelijke ordening en zij pleiten voor een snelle uitvoeringsregeling voor de zoetwatervoorziening.

Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu maakt de juiste keuzes om Nederland ook in de toekomst schoon en veilig te houden. Het belang van water moet in Nederland voorop staan. Het zou dan ook verstandig zijn om de financiering van het waterbeheer via het Deltafonds ook voor de lange termijn veilig te stellen.”

Deltafonds

Tot 2028 wordt jaarlijks 362 miljoen euro geïnvesteerd in de versterking van de primaire keringen die bij de waterschappen in beheer zijn. 181 miljoen euro door waterschappen en 181 miljoen door het Rijk. De waterschappen pleiten voor verlenging van het Deltafonds tot 2050 waardoor financiële middelen ook in de toekomst zijn gewaarborgd.

Watertoets

De waterschappen pleiten verder voor een stevige verankering van de watertoets in de nieuwe Omgevingswet. Van belang is dat dit wateradvies over de gevolgen van ruimtelijke maatregelen voor het waterbeheer niet vrijblijvend, maar sturend is.

Zoetwatermaatregelen

Volgens de waterschappen is een snelle uitvoeringsregeling van belang om de geplande zoetwatermaatregelen concreet te kunnen uitvoeren. Naar inschatting van de Deltacommissaris vergt het robuuster maken van de zoetwatervoorziening een investering van ten minste 470 miljoen euro tot 2021. Het Rijk draagt 150 miljoen euro bij. Het overige komt voor rekening van de regio, zoals de direct belanghebbenden en de waterschappen.

Miljoenennota

In de Miljoenennota wordt door het Rijk voor de periode tot en met 2027 474 miljoen euro uitgetrokken om aan de Europese waterkwaliteitsnormen (Kaderrichtlijn Water) te voldoen. Zowel het Rijk als de waterschappen willen de waterkwaliteitsuitgaven zo veel mogelijk combineren met andere noodzakelijke investeringen in het watersysteem, om te zorgen voor maximale synergie. Het toevoegen van waterkwaliteit aan het Deltafonds is daarbij een belangrijke stap.

Werk- en groeibrief

Naast de Miljoenennota stuurt het kabinet ook de Werk- en groeibrief naar de Tweede Kamer. Daarin worden de keuzes en maatregelen die moeten leiden tot meer economische groei bekend gemaakt.

Volgens de waterschappen biedt het inzetten en nationaal en internationaal vermarkten van innovatieve watertechnologie grote kansen om bij te dragen aan een economisch sterker Nederland.

Waterschappen helpen internationaal als Dutch Water Authorities graag mee om waterkennis te delen en het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van water internationaal goed te positioneren.

//Einde bericht

Bron: Unie van Waterschappen

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu

Datum: woensdag 17 september 2014, 14:39
Bron: EZPress Milieu
Categorie: Natuur en Milieu
Tags: Leiden, Zuid-Holland

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry