Schippers en Van Rijn versterken toezicht, handhaving en opsporing fraude in de zorg

19/12
2013
Fraude in de zorg is onacceptabel en moet hard aangepakt worden. Daarom versterken minister Edith Schippers (VWS) en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) het toezicht op en de handhaving en opsporing van zorgfraude. In een brief die zij vandaag aan de Tweede Kamer hebben gezonden geven zij verdere invulling aan hun acties om zorgfraude tegen te gaan.

Schippers heeft eerder dit jaar de NZa gevraagd onderzoek te doen naar de omvang van zorgfraude in Nederland en de fraudegevoelige aspecten in ons zorgsysteem. In de eerste tussenrapportage die de NZa vandaag presenteert heeft zij per zorgonderdeel de risico’s voor fraude in kaart gebracht. Deze tussenrapportage bevat nog geen schatting van de omvang van zorgfraude in Nederland. Wel doet de NZa aanbevelingen aan zorgverzekeraars en de overheid om fraude tegen te gaan. De belangrijkste aanbeveling voor zorgverzekeraars is het ernstig verbeteren van hun controlesystemen en meer aandacht besteden aan opsporing van fraude.

De NZa adviseert de overheid onder andere om de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg op nul vast te stellen en de patiënt meer inzicht te geven in de zorgkosten. De minister geeft aan de aanbevelingen die de NZa in het rapport noemt ter harte te nemen. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel in de Tweede Kamer dat het voor zorgverzekeraars mogelijk maakt de vergoeding bij niet gecontracteerde zorg op nul vast te stellen (aanpassing artikel 13 Zvw) en in 2014 krijgen patiënten een inzichtelijke zorgnota van hun verzekeraar.

Intensivering opsporing van zorgfraude

In september maakten Schippers en Van Rijn bekend In 2014 5 miljoen en vanaf 2015 10 miljoen euro extra uit te trekken om onder meer de opsporing van zorgfraude te versterken. Dit geld zal in 2014 onder andere gebruikt worden om de opsporingstaak van de inspectie SZW uit te breiden van allen pgb-fraude naar de hele zorgsector.

Extra maatregelen tegen fraude in curatieve en langdurige zorg

Om fraude in de curatieve en langdurige zorg verder tegen te gaan kondigen Schippers en Van Rijn een extra aantal specifieke maatregelen aan. Zo zal er in de curatieve zorg meer aandacht komen voor de rol van bureaus die ziekenhuizen adviseren bij het declaratieproces, kijken zorgverzekeraars naar financiële prikkels die de juistheid van declaraties kunnen bevorderen en zal er in de opleiding van medisch specialisten meer aandacht komen voor kostenbewustzijn. Om upcoding in de langdurige zorg tegen te gaan zal het CIZ alle aangekondigde maatregelen per 1 januari laten ingaan: het CIZ zal meer gemandateerde indicaties toetsen en verkregen informatie controleren bij cliënten of hun wettelijke vertegenwoordiger. Instellingen mogen na vaststelling van upcoding niet meer zelf indiceren. Momenteel zijn 50 instellingen in beeld om hun mandaat te verliezen.

Lopende acties

Eerder al maakten Schippers en Van Rijn bekend dat er in 2013 en 2014 30.000 huisbezoeken bij pgb-houders zullen worden afgelegd, een Expertisecentrum Zorgfraude Bestrijding (EZB) zal worden opgericht, en dat er bij nieuwe wetgeving en aanpassing van bekostigingssytemen vooraf een fraudetoets wordt uitgevoerd. Voor de Wet langdurige zorg (WLZ) en de invoering van de Generalistische Basis GGZ heeft al een fraudetoets plaatsgevonden.

Datum: donderdag 19 december 2013, 18:00
Bron: Ministerie van VWS
Categorie: Algemeen

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry